Rust be gone stick

kr. 129,00

Placer denne Rust be gone stick direkte i din opvaskemaskine. Herefter vil den modvirke flyverust på bestik, gryder og pander – helt uden brug af kemi.

Køb 1 stk. for 129 kroner, 2 stk. for 229 kroner og 3 stk. for 299 kroner.

Placer i bestikskuffen

Læg den direkte i bestikskuffen eller bestikbakken i din opvaskemaskinen.

Virker op til 600 vaske

Tænder du opvaskemaskinen én gang om dagen, virker Rust be gone dermed  i op til halvandet år.

Fri for kemi

Rust be gone fungerer uden brug af kemi – og skader derfor hverken dig eller miljøet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan virker Rust be gone?

Rustpartiklerne cirkulerer i vandet i opvaskemaskinen og sætter sig på metalgenstande. Rust be gone forhindrer effektivt dette, fordi rustpartiklerne bogstaveligt talt tiltrækkes af enheden, og ikke længere sætter sig på bestik, gryder og pander.

Kan aluminiumsfolie erstatte Rust be gone?

Aluminiumsfolie har nogenlunde samme effekt, men der er en række ulemper ved brugen af aluminiumsfolie. Først og fremmest opløses aluminiumsfolien i maskinen. Små dele presses ned i vaskearmene af pumpen og tilstopper de små vanddyser. Dette vil kræve en reparation af maskinen.

Desuden skal du skifte folie efter hver vaskecyklus, hvilket ikke er billigere i det lange løb.

Derefter skal det bemærkes, at det kun virker mod rustpartikler, der kommer i direkte kontakt med aluminimumsfolien. Rust be gone er også lavet af aluminium, men i et komplet stykke og med en neodymmagnet indbygget for at tiltrække rusten. Det betyder, at selv rustpartikler fra den fjerneste del af opvaskemaskinen bliver tiltrukket af partiklen.

Hvordan skal den vende i maskinen?

Det er underordnet - Rust be gone kan vende begge veje.

Fjerner det eksisterende rustpletter?

Nej, Rust be gone virker kun mod at nye rustpletter opstår.

Kan Rust be gone bruges med sølvbestik?

Ja, Rust be gone kan også hjælpe her. Sticken fungerer som et sølvbad i maskinen (varmt vand, salt, aluminium). Det samme sker i opvaskemaskinen. Alt du skal gøre er at tørre sølvbestiket med en tør klud efter skylningsprocessen, og bestikket vil se ud som nyt.

Kan alle knive komme i opvaskemaskinen med Rust be gone?

Nej, skære- og skrælleknive hører ikke hjemme i opvaskemaskinen. 

Kan Rust be gone både gå i bestikkurv og skuffe?

Ja, og begge dele har samme effekt.

Hvor kan du købe Rust be gone?

Rust be gone kan for danske forbrugere købes her på siden. Desuden forhandles det også i førende dagligvarebutikker Tyskland. 

Hvordan bortskaffes Rust be gone sticken?

Rust be gone er lavet af metal, og bortskaffes derfor i metalcontainer.

Rust be gone stick

kr. 129,00

Place the Rust be gone stick directly in your dishwasher. Afterwards it will counteract fly rust on cutlery, pots and pans – completely without the use of chemicals.

Place it in the dishwasher

Put it directly in the cutlery drawer or cutlery tray in your dishwasher.

Works for up to 600 washes

This means Rust be gone can last up to a year and a half when used once a day.

Free of chemistry

Rust be gone works without the use of chemicals – and therefore does not harm you or the environment.

Frequently asked questions

How does Rust be gone work?

The rust particles circulate in the water in the dishwasher and settle on metal objects. Rust be gone effectively prevents this because the rust particles are literally attracted to the device and no longer settle on cutlery, pots and pans.

Can aluminum foil replace Rust be gone?

Aluminum foil has roughly the same effect, but there are a number of disadvantages when using aluminum foil. First of all, the aluminum foil in the machine dissolves. Small parts are pressed into the wash arms of the pump and clog the small water nozzles. This will require a repair of the machine.

In addition, you need to change the foil after each wash cycle, which is not cheaper in the long run.

Then it should be noted that it only works with rust particles that come in direct contact with the aluminum foil. Rust be gone is also made of aluminum, but in one complete piece and with a neodymium magnet built in to attract the rust. This means that even rust particles from the farthest part of the dishwasher are attracted to the particle.

How should it turn in the machine?

It does not matter – Rust be gone can turn both ways.

Does it remove existing rust stains?

No, Rust be gone only works against new rust stains.

Can Rust be gone be used with silver cutlery?

Yes, Rust be gone can be used with silver cutlery as well. The stick acts as a silver bath in the machine (hot water, salt, aluminum). All you have to do is wipe the silver cutlery with a dry cloth after the rinsing process and the cutlery will look like new.

Can all knives come in the dishwasher with RUST-BE-GONE?

No, cutting and peeling knives do not belong in the dishwasher.

Can Rust be gone both in the cutlery basket and drawer?

Yes, and both have the same effect.

Where can you buy Rust be gone?

Rust be gone can be purchased on this page. In addition, it is also sold in supermarkets in Germany.

How should Rust be gone be disposed?

Rust be gone is made of metal, and is therefore disposed of in a metal container.